Ejeroplysninger

makeitmedia ApS
CVR: 38476645
Østerbro 46
5000, Odense C
emil@makeitmedia.dk

Retningslinjer

Formål og anvendelsesområde

Følgende retningslinjer og betingelser af 01/01/2022 finder anvendelse på samtlige køb, bestillinger og andet samarbejde mellem makeitmedia ApS (“makeitmedia ApS/Stop Spam”)  og Kunden.

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende retningslinjer, betingelser, og intentioner bag initiativet.

Hvorvidt Kunden overholder gældende lovgivning, hører ikke under Stop Spam, men under de relevante tilsynsmyndigheder.

En tilmelding er ikke en godkendelse eller anbefaling af det indhold, der er på hjemmesiden eller de varer/tjenesteydelser, som hjemmesiden tilbyder.

Brug af StopSpam-mærket

StopSpam-mærket må kun anvendes på tilmeldte hjemmesider, der har betalt for medlemskab. Er hjemmesiden oversat til flere sprog, skal hver enkelt oversat hjemmeside tilmeldes. Fakturering sker pr. oversat hjemmeside.

Udover brug af StopSpam-mærket på kundens hjemmeside, må kunden anvende sin deltagelse hos Stop Spam i sin markedsføring.

Brugen af StopSpam-mærket skal leve op til de retningslinjer/betingelser/intentioner, der er bag Stop Spam.

Anden brug af StopSpam-mærket end nævnt i disse betingelser kræver skriftlig accept fra Stop Spam/makeitmedia ApS.

Betingelser

Kommunikation

Al kommunikation mellem makeitmedia ApS/Stop Spam og Kunden vil ske via mailkorrespondance til den mail, som Kunden har oplyst ved indsendelse af tilmelding til Stop Spam. Kunden er velkommen til at rette henvendelse telefonisk. Ligeledes kan makeitmedia ApS/Stop Spam vælge at rette henvendelse telefonisk.

Opsigelse

makeitmedia ApS refunderer ikke betalinger for deltagelse hos Stop Spam, såfremt Kunden ønsker at opsige købet, men tilmeldingen er naturligvis gældende i den forudbetalte periode. Aftalen er gældende for 1 år fra opstartsdatoen (dagen hvor tilmeldingen er gennemført). Hvis ikke abonnementsaftalen opsiges skriftligt til emil@makeitmedia.dk.dk med minimum 1 måneds varsel til udløbet af en periode, forlænges aftalen med 1 år ad gangen.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten frafalder ved tilmelding, da der er tale om et digitalt produkt.

Afvisning af tilmelding

Stop Spam forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding uden uddybende begrundelse.

Priser

Alle priser på hjemmesiden er gældende med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl.

Alle priser på stopspam.dk eller oplyst af personale fra Stop Spam er ex. moms.

Priser kan til enhver tid ændres. Du er bundet af de priser, der var gældende på tidspunktet for oprettelsen af dit abonnement hos Stop Spam. Ved større ændring af priser har du 21 dage fra, at du får besked til at meddele, hvis du ikke ønsker at acceptere de nye priser. Ved manglende accept frafalder dit abonnement. Ændringer, der gør prisen mindre og dermed mindsker dine omkostninger, vil kunne foretages uden varsel eller accept. Mindre prisreguleringer på 3% årligt eller derunder kan effektueres uden accept fra Kunden, da der tages højde for eventuel inflation.

Rettigheder

Alle rettigheder til konceptet, Stop Spam m.v., herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder,
patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder m.v., tilhører makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam. Ethvert brud på Stop Spams og makeitmedia ApS’ Intellektuelle Ejendomsret vil medføre erstatningspligt og blive retsforfulgt.

Case og reference

makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam kan frit omtale jeres deltagelse i initiativet, og herunder synliggøre dette ved brug af jeres logo i
initiativets markedsføring, på website o.l.

Misligholdelse

makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam forbeholder sig retten til at ophæve ethvert køb med Kunden straks og uden ugrundet ophold, såfremt Kunden har misligholdt aftalen, ikke lever op til Stop Spams retningslinjer og betingelser, eller ved manglende betaling.

Garanti

makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam giver ikke garanti for flere besøgende, højere konverteringsrate, længere besøgstid på hjemmesiden eller lignende.

Ansvar og erstatning

makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig i nogen sammenhænge hverken for direkte tab, indirekte tab eller afledt tab forårsaget af makeitmedia ApS eller initiativet Stop Spam. makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam kan ligeledes ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig i nogen sammenhænge hverken for direkte tab, indirekte tab eller afledt tab som besøgende/handlende måtte opleve ved brug af/handel på en Stop Spams hjemmesider.

Løbende kontrol

Kunden er underlagt løbende kontrol ved sin deltagelse hos Stop Spam. Den løbende kontrol gennemføres for at sikre opretholdelse af Stop Spams integritet. Ved løbende kontrol tages der stilling til, hvorvidt Kunden overholder Stop Spams retningslinjer/betingelser/intentionerne bag Stop Spams.

Påbud

Ved et påbud bliver Kunden pålagt at ændre adfærd inden for en nærmere fastsat frist. Reagerer Kunden ikke på et påbud, kan makeitmedia ApS vælge at fratage Kunden retten til at bruge StopSpam-mærket.

makeitmedia ApS kan udstede et påbud såfremt at:

  1. Stop Spams retningslinjer/betingelser/intentionerne bag Stop Spam er blevet overtrådt.

makeitmedia ApS refunderer ikke betalinger for deltagelse hos Stop Spam ved fratagelse af retten til at bruge StopSpam-mærket.

Fratagelse af StopSpam-mærket

Ved fratagelse af Kundens ret til at bruge StopSpam-mærket, har Kunden 5 hverdage til at stoppe brugen fuldstændig af StopSpam-mærket.

makeitmedia ApS kan fratage Kunden retten til at bruge StopSpam-mærket, såfremt Kunden ikke har efterlevet et påbud eller reageret på påbuddet inden for den nærmere fastsatte frist.

Ved overtrædelser, som må vurderes at være af særlig grov karakter, forbeholder makeitmedia ApS/Stop Spam sig retten til at fratage brugsretten til Stop Spam med øjeblikkelig virkning.

Forefindes StopSpam-mærket på Kundens hjemmeside, i Kundens markedsføring eller lignende efter fratagelse af retten til at bruge StopSpam-mærket, betragtes dette som uretmæssig brug, og kan sanktioneres med dagbøder på 100 kr.

Salg eller fusion

I tilfælde af, at makeitmedia ApS eller Stop Spam sælges, fusioneres eller ændrer selskabsform, fortsætter aftalen i det nye selskab på samme vilkår, som dem, der er godkendt ved tilmelding.

Force majeure

makeitmedia ApS og initiativet Stop Spam er fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier, m.v.
Forpligtelser og rettigheder forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden, hvor force majeure er i spil. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal forpligtelser genoptages.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af deltagelsen hos Stop Spam skal aflægges ved Byretten i Odense. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.